Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Coiste Logainmneacha

Bunaíodh Coiste Logainmneacha Chontae Phort Láirge ar dtús i Mí na Samhna 2002 agus é mar mhór-chuspóir aige logainmneacha na nDéise, agus an stair ársa a ghabhann leo, a chaomhnú do na glúnta atá le teacht. Dá bharr san, tá ceithre phríomh-aidhm ag an gCoiste:

 • seirbhís aistriúcháin saor in aisce a thairiscint do ghnónna sa chontae ar mhaith leo comharthaíocht i nGaeilge a chur in airde;
 • ainmneacha oiriúnacha Gaeilge nó dátheangacha a mholadh d’fhorbairtí tithíochta an údaráis áitiúil ar fud an chontae;
 • ag obair ar bhonn comhairleach le forbróirí príobháideacha maidir le hainmneacha oiriúnacha a mholadh d’fhorbairtí tithíochta agus eile
 • cruinneas na logainmneacha Gaeilge agus Béarla ar chomharthaí bóithre an údaráis áitiúil ar fud an chontae a chinntiú.

Waterford County Council first established the Coiste Logainmeacha (Placenames Committee) in November 2002, with the overall objective of preserving the placenames of the Déise and the ancient history associated with them, for the generations to come. Therefore, the Coiste has four main objectives:

 • Suggest suitable Irish/bilingual names for local authority housing estates throughout the county
 • Work on an advisory basis with developers to suggest and agree on appropriate names for private housing estates
 • Ensure the correctness of Irish and English placenames on local authority road signs throughout the county
 • Provide a free translation service to businesses wishing to erect Irish language signage

Tar éis do Chomhairlí Cathrach agus Contae Phort Láirge comhnascadh i 2014, ath-bunaíodh Coiste Logainmneacha Phort Láirge le ballraíocht níos leithne ó Chathair agus ó Chontae Phort Láirge. Tá na bun-aidhmeanna céanna ag an gCoiste, ag tairiscint seirbhíse don Údarás Pleanála maidir le cur i bhfeidhm an choinníll sa Deonú Ceada Pleanála a bhaineann le hainmniú fhorbairtí tithíochta il-aonad.

Following the amalgamation of Waterford City & County Councils in 2014, the Placenames Committee was re-established with a wider membership from both City and County. The Committee has the same basic objectives, providing a service to the Planning Authority regarding the implementation of a standard naming condition attached to Grants of Permission for multi-unit housing developments:

 • “Prior to the commencement of development, proposals for an estate/street name(s), together with fingerpost directional signage (where required), shall be submitted to the Planning Authority for confirmed written agreement and shall also be subject to the consent of An Post. Any such proposals should generally reflect local Waterford and Irish place names, shall be in bilingual (Irish/English) format and/or shall be culturally and/or historically appropriate to the area. Use of the Irish language is recommended.”

Nós Imeachta Ainmnithe

 • Oibríonn an Coiste le forbróirí chun ainmneacha cuí a mholadh agus a aontú, agus deineann sé breithiúnas ar ainmneacha molta ó fhorbróirí. Cuireann an tÚdarás Pleanála aon mholadh maidir le hainm a fhaightear ar aghaidh chuig Choiste Logainmneacha na Comhairle ar mhaithe le faomhadh.
 • Déanann An Post scagadh ar gach ainm a aontaítear ar mhaithe le cruinneas agus le hoiriúntacht, chun a chinntiú nach bhfuil aon dúbláil nó mearbhall ann ó thaobh seoltaí poist de. Téann an Coiste Logainmeacha i gcomhairle le An Post i ngach cás. NÍOR CHEART d’fhorbróirí dul i dteagmháil go díreach le An Post chun oiriúntacht nó inghlacthacht aon ainm a chinntiú agus níor cheart ainmneacha agus seoltaí eastát a chlárú le An Post nó le haon chomhlacht fóntais go dtí go mbeidh cead oifigiúil don ainm faighte i scríbhinn ón Údarás Pleanála.
 • Ainmneacha Margaíochta – ní cheadaítear ainmneacha neamhcheadaithe a úsáid ar mhaithe le cuspóirí margaíochta. Is ceadmhach ainm atá ceadaithe go hoifigiúil ag an Údarás Pleanála amháin a úsáid ar aon ábhar margaíochta/bolscaireachta d’fhorbairtí nua tithíochta. Muna bhfuil a leithéid de chead faighte, ní cheadmhach aon ainm a úsáid ar mhaithe le cuspóirí margaíochta.
 • Leagann an Sreabhadh Oibre Ainmnithe agus Uimhrithe amach an nós imeachta chun ainmneacha eastát a cheadú. Is ceart aon cheisteanna a sheoladh ar aghaidh chuig an Rannóg Pleanála sa chéad áit ag planning@waterfordcouncil.ie

Naming Procedure

 • The Committee works with developers in suggesting and agreeing appropriate names, and it also considers naming suggestions from developers. Any proposed name(s) submitted to the Planning Authority will be forwarded to the Council’s Placenames Committee for its approval or otherwise.
 • All agreed estate names are vetted by An Post to ensure accuracy and suitability, thus avoiding duplication of names and confusion regarding postal addresses. The Placenames Committee consults with An Post in this regard. Developers should NOT contact An Post directly to ‘verify’ the suitability/acceptability of a name and agreed estate names and addresses should only be registered with An Post or any utility company once formal approval for the name has been received from the Planning Authority.
 • Marketing Names – the use of unapproved names for marketing purposes is prohibited/discouraged. Any marketing/promotional material for new developments should only include a name which has received formal approval from the Planning Authority. If such approval has not yet been received, no name should be used for marketing purposes.
 • The Naming and Numbering Workflow lays out the procedure for approval of estate names. Any queries should be addressed to the Planning Department in the first instance at planning@waterfordcouncil.ie