Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Ráiteas Príobháideachais Thionscadal Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames Project Privacy Statement

Tugann an ráiteas príobháideachais seo eolas faoi na gnásanna atá i bhfeidhm ag an Tionscadal Logainmneacha, atá mar chuid de Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (CCCPL), maidir le bailiú, stóráil, próiseáil, roinnt nó coimeád eolais phearsanta a chuireann ár gcustaiméirí ar fáil.

This privacy notice provides information about the ways in which the Placenames Project which is part of Waterford City & County Council (WCCC) collects, stores, processes, shares or keeps personal information provided by our customers.

Ag cuardach ár Suíomh Idirlíon
Feidhm chuardaigh inmheánach atá san áis chuardaigh ar ár suíomh idirlíon agus ní thugann sé ach eolas atá ar fáil ar an suíomh idirlíon.

Searching Our Website
The search facility on our website is an internal search function and only returns information that appears on the website.

Ag cur r-phoist chugainn / teagmháil ar na Meáin Shóisialta
Deileáileann ár bhfoireann inmheánach le haon r-phost a sheoltar chuig ár seoltaí archivist@waterfordcouncil.iemsbreathnach@waterfordcouncil.ie agus deintear iad a fhreagairt go díreach, nó má bhaineann siad le rannóg eile, seoltar ar aghaidh iad go dtí an rannóg sin, áit a d’fhéadfadh go ndéanfar iad a thaifead ar an gCóras do Bhainistíocht ar Chaidreamh le Custaiméirí de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Beidh seoladh r-phoist an seoltóra le feiscint ag gach duine den bhfoireann a mbíonn ag deileáil leis an bhfiosrúchán.

Ní gá roinnt teachtaireachtaí a fhreagairt agus ní choimeádtar taifead díobh seo. Deileáiltear le teachtaireachtaí príobháideacha ar Facebook, nó ‘Teachtaireachtaí Díreacha’ ar Twitter (DMs),sa tslí céanna, ag úsáid an fheidhmchlár Messenger

Tabhair faoi deara gur faoi chúram an seoltóra atá sé a chinntiú go bhfuil an méid atá sa r-phost acu laistigh den dlí. Déanfar aon ábhar coiriúil gan iarraidh a thuairisciú leis na húaráis chuí agus cuirfear bac air.

Emailing us / Social Media contacts
Any emails sent to our emails archivist@waterfordcouncil.ie or msbreathnach@waterfordcouncil.ie are handled by our internal staff and are either responded to directly, or if relevant to another department sent to staff in that department where it may be logged to Waterford City and County Council’s CRM (Customer Relationship Management) system. The sender’s email address will remain visible to all staff tasked with dealing with the query.

Some messages do not require a response and so are not logged. Private Facebook messages, using the Messenger application, or ‘Direct Messages’ on Twitter (DMs) are handled similarly.

Please be aware that it is the sender’s responsibility to ensure that the content of their emails is within the bounds of the law. Unsolicited material of a criminal nature will be reported to the relevant authorities and blocked.

Teicneolaíocht Léarscáilíochta
Úsáideann an Tionscadal Logainmneacha léarscáileanna ArcGIS chun suíomh na logainmneacha a thaifead agus, le toil na mbailitheoirí, d’fhéadfaí ainm an té a bhailíonn an béaloideas a bhaineann leis an logainm a thaispeáint mar chuid den eolas ar an logainm sin. Úsáideann an tionscadal Survey 123 mar áis do scoileanna agus do rannpháirtithe eile sa tionscadal chun logainmneacha a chur lenár léarscáileanna. Iarrtar ort gan aon eolas pearsanta eile a chur leis an eolas a uaslódálann tú agus taifead a dhéanamh agat ar an logainm agus an suíomh ina bhfuil sé ar an léarscáil. Déan teagmháil leis an gCartlannaí ag archivist@waterfordcouncil.ie má tá aon cheisteanna agat maidir le heolas a uaslódáil ar ár léarscáileanna.

Mapping Technology
The Placenames Project uses ArcGIS maps to document placename locations and with the consent of the collectors the name of the collector of the folklore for a placename may appear as part of the information on the placename. The project also utilises Survey 123 for the purposes of facilitating schools and other project participants to add placenames to our maps. We request that you do not add any personal information to the information that you upload to record the placename and its location on the map. Please contact the Archivist at archivist@waterfordcouncil.ie if you have any queries on uploading information for our maps.

Faisnéisiú
Chomh fada agus is féidir, ní dhéanfar aon sonraí pearsanta a nochtadh gan cead. Ní dhéanfar do shonraí pearsanta a nochtadh leis an tríú pháirtí, ach amháin sa chás go bhfuil an duine tar éis toiliú don nochtadh, nó go bhfuil ceangal dlí orainn na sonraí a nochtadh.

Disclosure
As far as possible, we will not disclose personal data without consent. We will not disclose your personal data to third parties except in instances where an individual has consented to the disclosure, or we are obliged by law to disclose the data.

Na Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) – féach gdprandyou.ie
Faoi na Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), tá na cearta seo a leanas ag custaiméirí:

 • deimhniú a lorg maidir le conas a bhfuil na sonraí pearsanta acu á bpróiseáil ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
 • rochtain a fháil ar pé shonraí pearsanta dá gcuid atá ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
 • botúin a aithnítear sna sonraí nó san eolas sin a cheartú
 • iarraidh ar CCCPL na sonraí nó an t-eolas sin a scrios, sa chás, mar shampla nach bhfuil aon chúis dlisteanach ag an gComhairle chun na sonraí a choimeád
 • a gcuid sonraí pearsanta a fháil ó CCCPL agus na sonraí sin a chur ar aghaidh chuig eagraíocht eile (Iniomparthacht Sonraí)
 • bac a chur ar phróiseáil a sonraí pearsanta ag CCCPL i gcúinsí áirithe
 • gan a bheith faoi réir ag uath-chinnteoireacht (le heisceachtaí áirithe), próifíliú san áireamh

Is ceart aon cheisteanna a dhíriú i dtreo an Oifigeach um Chosaint Sonraí – féach sonraí teagmhála thíos.

General Data Protection Regulations (GDPR) – see gdprandyou.ie
Under the General Data Protection Regulations (GDPR) customers have the following rights:

 • obtain details about how their data is processed by WCCC
 • obtain copies of personal data that WCCC holds on them
 • have incorrect or incomplete data corrected
 • have their data erased by WCCC , where, for example, the Council has no legitimate reason for retaining the data
 • obtain their data from WCCC and to have that data transmitted to another organisation (Data Portability)
 • object to the processing of their data by WCCC in certain circumstances
 • not to be subject to (with some exceptions) automated decision making, including profiling

Any requests should be directed to the Data Protection Officer – contact details below.

Tá sé de cheart ag custaiméirí gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí
Muna bhfuil custaiméir sásta le conas mar a láimhseáileann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a gceist maidir le sonraí pearsanta, tá sé de cheart acu gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.

Cuireann an Coimisiún um Chosaint Sonraí foirm ar líne ar fáil do ghearáin dá leithéid. De rogha air sin, is féidir gearán a chur isteach i scríbhinn chuig:

Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam Theas
Baile Átha Cliath 2
D02 RD28
Éire

Customers have a right to lodge a complaint with the Data Protection Commission
If a customer is unhappy with how their personal data query is handled by Waterford City and County Council, they are entitled to lodge a complaint with Data Protection Commission.

The Data Protection Commission provides an online form for the submission of such complaints. Alternatively, a complaint can be submitted in writing to :

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Ireland

Athruithe ar ár Ráiteas Príobháideachais
Doiciméad reatha is ea é seo, a dhéanfar athbhreithniú air go rialta. Deineadh an t-uasdátú deiridh ar an ráiteas seo i mí an Mhárta 2021.

Changes to our Privacy Statement
This is a live document, under regular review. This statement was last updated in March 2021.

Conas teagmháil a dhéanamh linn
Má tá a thuilleadh eolais ag teastáil uait maidir lenár Ráiteas Príobháideachais, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag dataprotection@waterfordcouncil.ie nó scríobh chugainn ag: Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge, X91 PK17. Teil: 0761/102020

How to contact us
If you require further information regarding our Privacy Statement, you can contact us at dataprotection@waterfordcouncil.ie or write to us at: Data Protection Officer, Waterford City & County Council, City Hall, The Mall, Waterford, X91 PK17. Tel: 0761 102020

Íoslódáil / Download