Logainmneacha Phort Láirge

Waterford Placenames

Seachtain Oidhreachta 2021 / Heritage Week 2021

Suíomh idirlíon nua Logainmneacha Phort Láirge seolta mar chuid de Sheachtain Oidhreachta 2021

New Waterford Placenames website launched to celebrate Heritage Week 2021

Tá áthas ar Choiste Logainmneacha Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge suíomh idirlíon nua LOGAINMNEACHA PHORT LÁIRGE (www.deiselogainm.ie) a sheoladh go hoifigiúil. Ceiliúradh is ea an suíomh seo ar thábhacht na logainmníochta agus is léiriú é ar an oidhreacht luachmhar chultúrtha atá againn i logainmneacha na nDéise.

Feidhmíonn an suíomh idirlíon seo, a thugann léargas ar obair Choiste Logainmneacha Phort Láirge, mar fhoinse eolais do ghrúpaí éagsúla:

  1. d’fhorbróirí atá ag iarraidh ainmneacha oiriúnacha a fháil d’fhorbairtí nua tithíochta
  2. do scoileanna atá ag iarraidh foghlaim mar gheall ar logainmneacha áitiúla agus atá ag iarraidh páirt a ghlacadh i dTionscadal Logainmneacha na Scoileanna de chuid an Choiste Logainmneacha
  3. do lucht taighde logainmneacha go ginearálta

Deir Cathaoirleach Choiste Logainmneacha Phort Láirge, Liam Suipéil go bhfuil breis is 61,000 logainm aitheanta in Éirinn – rud atá neamhchoitianta nó eisceachtúil ó thíortha eile ar domhan. “Gaol, ceangail agus caidreamh lenár sinsear, le thart ar dhá mhíle bliain atá sna hainmneacha seo, a thugann íomhá, nó tréithe, nó seasamh do cheantar in aigne na ndaoine, mar shampla, Páirc an Chrócaigh, Sliabh na mBan nó Béal na Bláth. Táid lán de Ghaoluinn, scéalta, stair, tír eolas, béaloideas, ginealas, comhshaol, scéalta sí, miotaseolaíocht agus eile agus tá sé le maíomh ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge go bhfuil gach dícheall á dhéanamh acu ar mhaithe leis an oidhreacht seo a chaomhnú”, arsa Liam.

Tá oifigigh de chuid Chomhairle Phort Láirge – an tOifigeach Gaeilge, an tOifigeach Oidhreachta agus an Cartlannaí – lárnach i gCoiste na Logainmneacha sna Déise. Taobh leo, tá dream daoine ó gach aon aird den chontae le cúlra sa Ghaoluinn, sa stair agus i gcúrsaí oidhreachta, a chruinníonn le chéile uair sa mhí le cabhair a thabhairt agus plé a dhéanamh ar cheisteannana logainmníochta i gcoitinne. Obair dheonach atá i gceist do na baill sin gur suim leo, agus a chreideann go láidir, an tábhacht a ghabhann leis na hainmneacha seo a choimeád os comhair an phobail anois, ar mhaithe leis na glúin atá le teacht.

Áis iontach atá sa suíomh nua seo, www.deiselogainm.ie do mhuintir an chontae, d’fhorbróirí, do thógálaithe, do lucht scolaíochta, do lucht taighde agus eile. Gabhaimid buíochas le Clár Éire Ildánach Phort Láirge, a thug maoiniú chun an suíomh a fhorbairt. Is féidir féachaint ar fhíseán gairid a thugann léargas ar an méid atá ann ar YouTube ag https://youtu.be/crqFO3PWnEQ nó cuardaigh ‘Logainmneacha na nDéise’.

Waterford City & County Council’s Placenames Committee is delighted to present our new WATERFORD PLACENAMES website (www.deiselogainm.ie) as a celebration of the importance of the naming of places, or toponomy and as a showcase of the rich cultural heritage of the Placenames of the Déise.

This new website, which contains information on the work of the Placenames Committee, is a useful resource for a number of groups:

  1. developers seeking suitable names for new housing estates and developments
  2. schools who want to learn about their local placenames and who want to take part in the Schools’ Placenames Project for Waterford schools
  3. for researchers of placenames in general

The Chairperson of the Placenames Committee, Liam Suipéil says that there are in excess of 61,000 placenames recorded in Ireland – a fact that is unusual and exceptional when compared with other countries around the world. “Our placenames are a relationship, a connection or a communication with our ancestors that stretches back over two thousand years. They bring the character, the traits or the significance of an area to the perception of the people, for example, Páirc an Chrócaigh, Sliabh na mBan or Béal na Bláth. The vast majority of these names emanate from the Irish Language and incorporate and relate to stories, history, geography, folklore, genealogy, environment, fairy stories, mythology and so forth. Waterford City and County Council can be proud of its efforts to preserve the placenames in Waterford,” says Liam.

Waterford City & County Council’s Irish Officer (Oifigeach Gaeilge), Heritage Officer and Archivist are central to the work of the Placenames Committee in Waterford. The other members, who hail from all corners of county, share interests in the Irish Language, local history and heritage. Meetings are held on a monthly basis to discuss and help with matters relating to placenames. This work is done on a voluntary basis by the members, who are interested in, and strongly believe in, the importance attached to keeping the placenames in the public eye today, while ensuring their survival for generations to come.

This site, www.deiselogainm.ie is a wonderful new resource for the people of Waterford, for developers, schoolchildren, teachers, scholars and researchers. Special thanks to the Creative Ireland Waterford programme, through which funding was received for the development of the website. A short promotional video on what the website has to offer can be viewed on YouTube at https://youtu.be/crqFO3PWnEQ or by searching for ‘Waterford Placenames’.